arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 223


กลุ่ม
นักเรียนห้อง 223 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้
        กิจกรรม จิตอาสา “ทำดีเพื่อพ่อ Volunteers for Dad”
ณ บริเวณสนามหลวงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เนื่องในโอกาสที่มีประชาชนรอเข้าสักการะพระบรมศพอย่างมากมาย นักเรียนห้อง 223 ได้มีส่วนร่วมทำจิตอาสาโดยเข้าร่วมกับ
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร“Volunteers for Dad” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และได้ทำกิจกรรมคัดแยกขยะ
บริเวณสนามหลวงพร้อมช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและบริการแก่ผู้ที่มารอเข้าเฝ้าสักการะตลอดในช่วงเช้าถึงเย็น
          กิจกรรม สอนการบ้านให้เด็กตาบอด
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม-ราชินูปถัมภ์
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือน้องๆนักเรียนที่พิการทางสายตาให้มีโอกาสได้เรียนรู้
เพิ่มเติมหรือได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาจากโรงเรียน โดยได้ช่วยเหลือในการช่วยทำการบ้านและอ่านหนังสือ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
วิดิโอในการดำเนินกิจกรรม