arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 156


ปลูกป่าชายเลน

สถานที่ ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

เวลา วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 8.30-15.30 น.

 

ขั้นปฎิบัติ

เดินทางไปทำกิจกรรมตามวันและเวลาในกำหนดการ ได้แก่ ทำไข่เค็ม ขนมนิรันดร และปลูกป่าชายเลน จากนั้นเดินทางกลับ แล้วนำมาจัดเสนอในรูปแบบของรายงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีความรู้สึกสำนึกและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มากขึ้น

2.       เป็นกระบอกเสียงในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าชายเลนและการอนุรักษ์ต่อไปได้

3.       นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมความสามัคคีภายในสมาชิก

4.       นักเรียนได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดไปกับการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

กิจกรรมที่1ทำไข่เค็ม

 

 

กิจกรรมที่ 2 ขนมนิรันดร

 

กิจกรรมที่ 3 ปลูกป่าชายเลน