arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 153


ส่งของให้ทหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส พระราม 1

เวลาที่ดำเนินกิจกรรม : วันที่ 12 - 27 มกราคม พ.ศ. 2560

 

     นักเรียนห้อง 153 ได้ดำเนินกิจกรรมส่งของเพื่อช่วยเหลือทหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ อาหารแห้ง เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อบรรเทาความลำบากให้แก่ชาวทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเริ่มจากการซื้อของที่ เทสโก้ โลตัส พระราม1 และกล่องไปรษณีย์ที่ที่ทำการไปรษณีย์สาขา สยามสแควร์วันแล้วนำมาแพ็กของ และส่งไปให้ทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด 12 หน่วย ทางไปรษณีย์

 

ภาพการดำเนินกิจกรรม