arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 146


ช่วยเหลืองานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560 นักเรียนห้อง 146 ทำกิจกรรม "ช่วยเหลืองานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ" ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. โดยมีรูปแบบของกิจกรรม ดังนี้

1. บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้บริการ

2. ประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาคสเต็มเซลล์ (Stem cell)

3. กดบัตรคิวแก่ผู้ที่ใช้บริการ

4. ช่วยเหลือดูแลงานในส่วนอื่น ๆ ตามที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ ต้องการ

ผลการปฏิบัติงาน: ผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ ได้รับการบริการที่รวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้เผยแพร่ข้อมูลการบริจาคสเต็มเซลล์ด้วย

สำหรับนักเรียน ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้รับความสุขจากการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม