arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 126


จิตอาสา ณ สนามหลวง

          นักเรียนห้อง 126 ร่วมกิจกรรมการเป็นอาสาสมัครคัดแยกขยะและบริการแจกน้ำ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560 โดยมีนางสาวสุมนต์พร สุ่มมาตย์ (ครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน) ดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

2.       เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.       เพื่อฝึกความสามัคคี

4.       เพื่อให้นักเรียนได้รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น

เวลาและสถานที่

          วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ สนามหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ

 

คลิปวิดีโอประกอบการทำกิจกรรม

 

 

รูปภาพประกอบการทำกิจกรรม