arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 125


จิตอาสา ณ สนามหลวง

  

Volunteers for Dad ณ สนามหลวง
วันที่ 6 มกราคม 2560 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
หน้าที่ที่ทางศูนย์อาสาสมัครกำหนดให้นั้นมีอยู่หลากหลาย ได้แก่
1.ประจำจุดเก็บขยะ
2.เก็บขยะเคลื่อนที่
3.บริการน้ำดื่ม
4.บริการอาหารว่าง
5.ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์
เป็นต้น
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
ประมวลภาพ 
  
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -