arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 946


ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก

นักเรียนห้อง 946 ได้ทำกิจกกรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานตากอากาศบางปู จังหวักสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยได้ปลูกต้นไมเป็นจำนวนทั้งหมด 200 ต้น กิจกรรมได้สำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ กิจกรรมนี้ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน สร้างที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำนานาชนิด แก้ปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่ง และยังเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย