arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 945


ปลูกต้นไม้ ณ วันปทุมวนาราม

นักเรียนห้อง 945 ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วันปทุมวนาราม ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 โดยการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยลดมลพิษ ทำให้บริเวณวัดร่มรื่นมากขึ้น และนักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์