arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 943


ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก

นักเรียนห้อง 943 ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และนักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชต่างๆ