arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 942


อ่านหนังสือให้คนตาบอด

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของห้อง 942 ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 นี้ คือการอ่านหนังสือให้คนตาบอดผ่าน Application "Read for Blind" โดยให้สมาชิกในห้องทุกคนนำหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่มีทีบ้านมาสแกนลงแอพ แล้วบันทึกข้อความเสียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีความสนุกกับการอ่าน และตอบแทนสังคมโดยการช่วยเหลือคนพิการทางสายตา ให้เขาได้รับโอกาสที่ดีขึ้น ทุกคนทำกิจกรรมนี้ด้วยความเต็มใจ และมีความสุขกับการอ่านหนังสือเพื่อนผู้พิการทางสายตา

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

      

     

    

      

      

       

      

       

    

                              

 

สมาชิกห้อง 942