arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 937


ปลูกป่าชายเลน ณ วัดคลองโคน

นักเรียนห้อง 937 ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ วัดคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 21 สิงหาคม 2559 และ บริจาคหนังสือที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 29 สิงหาคม 2559 โดยการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และนักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์