arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 936


ปลูกต้นไม้ ณ วัดปทุมวนารามฯ

นักเรียนห้อง 936 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นั้นได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่ สวนป่าพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม โดยไปปลูกต้นไม้ และดูแลสถานที่รอบๆสวนป่าพระราชศรัทธา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในห้องได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้นักเรียนในห้องนั้นได้รู้จักการทำงานร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคี      การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นักเรียนในห้องมีความสนุกสนานในการทำงาน และได้ร่วมมือกันในการทำงานด้วยความสามัคคี