arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 934


กลุ่ม

นักเรียนห้อง 934 ทำกิจกรรมงานบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559 รวมถึงเป็นการสอบวัดผลรายจุดประสงค์ครั้งที่ 2 (For.2) ประกอบด้วยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน โครงการพี่ติวน้อง การแข่งขัน tugmos