arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 931


ทำจิตอาสาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นักเรียนห้อง 931 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่วันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 โดยการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยทำให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีทัศนียภาพที่ดีขึ้น และนักเรียนยังได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา