arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 846


ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ

     นักเรียนห้อง 846 สายวิทย์-คณิตประยุกต์ จำนวน 42 คน ได้ไปทำความสะอาดบริเวณวัดปทุมวนาราม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มในการแยกย้ายในการทำความสะอาดบริเวณวัดปทุมวนาราม 

โดยกิจกรรมที่นักเรียนได้ช่วยกันทำได้แก่ การกวาดพื้นบริเวณรอบๆวัด ทำความสะอาดบริเวณวัด รวมถึงการช่วยจัดของรอบๆวัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตามากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ก็ได้บริจาคไม้กวาดและที่โกยขยะให้แก่ทางวัดปทุมวนาราม 

กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนห้อง 846 ทุกคนได้ช่วยเหลือกันทำงานอย่างเต็มที่ ขยัน และตั้งใจ อีกทั้งบรรยากาศในการทำกิจกรรมก็เป็นไปได้ด้วยดี มีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม และไม่รบกวนผู้ที่มาวัดด้วยเช่นกัน จึงนับได้ว่ากิจกรรมในครั้งนี้ ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในห้อง และบุคคลภายนอกเมื่อมาพบเห็นก็จะชื่นชม และฝึกให้ทำงานร่วมกันเพื่อสังคมภายนอก ได้ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วย