arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 845


ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติ องค์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี

           นักเรียนห้อง 845 ประจำปีการศึกษา 2559 สายการเรียนวิทย์-คณิตประยุกต์ จำนวน 43 คน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลน จึงได้เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี เพื่อดำเนินการทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนทิดพระเกียรติ องค์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย

 

ภาพบรรยากาศ

ท่านวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปลูกป่า 

เริ่มกิจกรรม