arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 844


ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่ "ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน" อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 7 สิงหาคม พศ. 2559 

นักเรียนห้อง 844 ตึกคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ปีการศึกษา 2559 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าชายเลน ซึ่งมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นทั้งแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นแนวกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นชายฝั่ง และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชิวิตจำนวนมาก นักเรียนห้อง 844 จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่า จะปลูกป่าชายเลนเพื่อช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ และลดภาวะโลกร้อน ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยดี และทางนักเรียนยังได้ฝึกการทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีอีกด้วย

 

บันทึกการทำกิจกรรม 

 

07:30 น. - รวมพล ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

08:00 น. - ออกเดินทาง

 

ภาพบรรยากาศขณะเดินทางในรถบัส

 

09:30 น. - เดินทางถึงศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน

 

09:40 น. - ฟังพิธีกรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่า

 

09:50 น. - ขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปที่ป่า

 

10:20 น. - เดินทางถึงป่าชายเลน บริเวณที่จะปลูกต้นกล้า

 

10:30 น. - ปลูกป่า

 

15:00 น. - นั่งเรือกลับมายังที่รับประทานอาหาร

 

15:40 น. - รับประทานอาหาร

 

16:40 น. - ถ่ายรูปร่วมกัน

 

17:00 น. - เดินทางกลับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

18:00 น. - ถึงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยสวัสดิภาพ