arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 843


ปลูกป่าและปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

นักเรียนห้อง 843 ได้เดินทางไปปลูกป่าและปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์