arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 842


ปลูกป่า ณ วัดบางกะเจ้า

 

นักเรียนห้อง 842 สายวิทย์-คณิตญี่ปุ่น จำนวน 45 คน ได้ไร่วมกันทำกิจกรรมการปลูกป่า ณ วัดบางกะเจ้าในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยมีตารางกิจกรรมดังนี้

8.00     เริ่มออกเดินทางจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

10.00   ฟังวิทยากรอธิบายวิธีที่ถูกต้อง

10.30   เริ่มทำกิจกรรมการปลูกป่า

12.30   รับประทานอาหารกลงวัน

13.00    สรุปผลกิจกรรมเเละเดินทางกลับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

14.00    ถึงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยสวัสดิภาพ

  ในการปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปลูกต้นไม้ให้บริเวณชุมชนจำนวน 45 ต้น โดยทุกคนได้รับประโยชน์เเละความสนุกสนานจากกิจกรรม อีกทั้งยังได้รับรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้อย่างถูกวิธีเเละโครงการปลูกป่าในพระราชดำริอีกด้วย

รูปกิจกรรม