arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 835


ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 835 ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท และ กิจกรรมทำความสะอาดวัด ณ วัดธรรมประดิษฐ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ..2559 การดำเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานจากการปฏิบัติจริง เกิดจิตสำนึก ในการรักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ การมีจิตสาธารณะ การทำงานร่วมกันอย่างสามัคคี และบรรลุตามจุดประสงคฺ์ของกิจกรรมที่วางไว้

 

ภาพการทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท

 

 

 

ภาพการทำกิจกรรมทำความสะอาดวัด ณ วัดธรรมประดิษฐ์