arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 834


ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ

นักเรียนห้อง 834 ได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณลานวัดปทุมวนาราม ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ช่วยสร้างความจรรโลงใจแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม ณ วัดแห่งนี้ และได้ทำกิจกรรมอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสในการแสวงหาความรู้จากหนังสือ โดยกิจกรรมทั้งสองนั้นสำเร็จลุล่วงและดำเนินไปได้ด้วยดี