arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 833


บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

     นักเรียนห้อง 833 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบริจาคสิ่งของสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยและทหารที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยได้ทำการระดมนำสิ่งของที่ต้องการบริจาค เช่น เสื้อผ้าเก่า อาหารแห้ง เครื่องเขียน สบู่ ฯลฯ มาบรรจุลงกล่องพัสดุและนำไปส่งยังที่ทำการไปรษณีย์เพื่อเป็นการส่งไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป จากการทำกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้เป็นการนำสิ่งของที่บางคนอาจไม่ได้ใช้มาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ผู้อื่น ได้สร้างความสามัคคีให้กับสมาชิกในห้อง ได้รู้จักการทำงานร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมการบริจาคครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้