arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 823


ทำความสะอาดโรงเรียน

นักเรียนห้อง 823 ทำกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในวันที่ 6 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยปรับทัศนวิสัยขอโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้สวยงามยิ่งขึ้น และนักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์