arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 822


ทำจิตอาสาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยนักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนและมีความสามัคคีในการทำงาน