arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 815


ปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนวัดมาบกรูด

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กิจกรรมคืนธรรมชาติให้สิ่งแวดล้อม คืนความสะอาดให้แหล่งชุมชน จังหวัดชลบุรี

โลกของเราทุกวันนี้นับวันแต่จะร้อนมากขึ้น เนื่องจากมนุษย์ได้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยการตัดไม้ทำลายป่า โดยไม่คิดที่จะปลูกต้นไม้ทดแทน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือภัยพิบัติจากธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ทั้งน้ำท่วมฉับพลัน ภัยแล้ง ดินถล่ม มีมลพิษในอากาศ  และนอกนี้ปัจจุบันโลกเรายังมีปัญหาภัยจากขยะ ซึ่งเกิดจาก การที่มนุษย์ไม่ยอมทิ้งขยะลงถัง เช่น บริเวณสวนสาธารณะ ถนน หรือโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งมีผลทำให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม  และสถานที่เหล่านั้นก็จะไม่สะอาดและไม่น่าอยู่

นักเรียนห้อง 815 จึงได้จัดทำกิจกรรม คืนธรรมชาติให้สิ่งแวดล้อม   คืนความสะอาดให้แหล่งชุมชน โดยการช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ชุมชน ช่วยลดโลกร้อน ช่วยลดมลพิษ และ สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้มากขึ้น  นอกจากนี้ยังช่วยกันทำความสะอาด จำกัดขยะในสถานที่สำคัญของแหล่งชุมชมเพื่อลดปัญหามลพิษจากขยะ เป็นการสร้างความสะอาดและเพิ่มความน่าอยู่ให้กับสถานที่เหล่านั้น