arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 812


การบริจาคหนังสือมือสองให้แก่มูลนิธิกระจกเงา

นักเรียนห้อง 812 ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ได้แก่ การบริจาคหนังสือมือสองให้แก่มูลนิธิกระจกเงา การบริจาคอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและทหารชายแดนใต้ การปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์  โดยการดำเนินการต่างๆได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี