arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 80


ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดเพชรบุรี

จากความตระหนักรู้ถึงความเสียหายในทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรริมชายฝั่งทะเลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของมนุษย์และจากธรรมชาติ ทางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียน 80 แผนการเรียนภาษา-คณิต จึงได้ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมโดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน เพื่อศึกษาวิธีการปลูกป่าชายเลนและการอนุรักษ์ป่าชายเลนในประเทศไทย  อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้และเข้าใจวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนโดยเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ในการอนุรักษืทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้วันเวลาในการทำกิจกรรม คือ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดเพชรบุรี