arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 79


กลุ่ม

 ห้อง 79 ได้ทำการแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ตามความสมัครใจ และตัดสินใจร่วมกันในกลุ่มเรื่องกิจกรรมเพื่อการตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะ โดยมีการทำกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เป็นอาสาสมัครช่วยงานสภากาชาดไทย

กลุ่มที่ 3 ขุดคูคลองร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และสอนการใช้โทรศัพท์มือถือกับผู้สูงอายุ

กลุ่มที่ 4 ทำกิจกรรมรณรงค์การวิ่งภายในโรงเรียนเพื่อสุขภาพ

 

กลุ่มที่ 1 อาสาสมัครช่วยงานสภากาชาดไทย

รูปรวมสมาชิกกลุ่ม

ภาพขณะปฏิบัติงาน

กลุ่มที่ 2 อาสาสมัครช่วยงานสภากาชาดไทย

ภาพขณะปฏิบัติงาน

ภาพขณะปฏิบัติงาน

รูปรวมสมาชิกกลุ่ม

กลุ่มที่ 3 ขุดคูคลองร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และสอนการใช้โทรศัพท์มือถือกับผู้สูงอายุ

สำรวจพื้นที่ เตรียมพร้อมที่จะขุดคูคลอง

สอนผู้สูงอายุใช้โทรศัพท์มือถือ

กลุ่มที่ 4 ทำกิจกรรมรณรงค์การวิ่งภายในโรงเรียนเพื่อสุขภาพ

ถือป้ายรณรงค์ให้วิ่ง เดินรอบสนามฟุตบอล

บริเวณทางเข้าไปปรัทับบัตรจะมีกองสันทนาการที่คอยตรวจเช็คคนที่มาร่วมวิ่งและสร้างความสนุกสนาน

เจ้าหน้าที่ตรวจตราและปั๊มบัตรวิ่งของเรา ^^