arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 76


กลุ่ม

ห้อง 76 ได้ทำการแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยสุ่มตามเลขที่ให้ และช่วยกันแบ่งงาน คุยกัน ภายในกลุ่มว่า กลุ่มของตนเองต้องการจะทำจิตอาสาด้านอะไร จะทำภายในโรงเรียน หรือ ภายนอกโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อจะได้ตระหนักถึง ความมีจิตสาธารณะที่ดีต่อชุมชน โดยแบ่งดังนี้

 

กลุ่ม1

กลุ่ม กิจกรรม ส่งของอุปโภค บริโภคให้ทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2559

 

กลุ่ม2

กลุ่ม กิจกรรมจิตอาสา โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ดำเนินการระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559

 

กลุ่ม3

กลุ่มรณรงค์การวิ่งเพื่อสุขภาพ ดำเนินการในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 บริเวณสนามบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

กลุ่ม4

กลุ่มกายภาพบำบัดโรงพยาบาลตำรวจ

 

ภาพการทำกิจกรรม

กลุ่มที่ 1 ส่งของอุปโภค บริโภคให้ทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 

กลุ่มที่2 จิตอาสา โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

 

กลุ่มที่3 รณรงค์การวิ่งเพื่อสุขภาพ สนามบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

กลุ่มที่4 กายภาพบำบัดโรงพยาบาลตำรวจ