arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 75


กลุ่ม

    ห้อง 75 ได้แบ่งออกเป้น 4 กลุ่ม เพื่อทำโครงงานจิตอาสาบูรณาการกับวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โดยจะมี 1 กลุ่มที่ทำโครงงานรณรงค์การวิ่งเก็บรอบภายในโรงเรียน และมีอีก 3 กลุ่มที่ออกไปทำโครงงานจิตอาสาด้านนอกโรงเรียน คือ กลุ่มที่ทำไปโครงงานทำจิตอาสาที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มที่ไปทำโครงงานจิตอาสาที่มูลนิธิกระจกเงา และกลุ่มที่ไปทำโครงงานจิตอาสาที่สภากาชาดไทย 

ต่อไปจะเป็นรายละเอียดและภาพบรรยากาศการไปทำกิจกรรมจิตอาสาของแต่ละกลุ่ม

1. กลุ่มที่ทำโครงงานรณรงค์การวิ่งเก็บรอบภายในโรงเรียน 

 

 

 2กลุ่มที่ทำไปโครงงานทำจิตอาสาที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

      

   

 

  3.กลุ่มที่ไปทำโครงงานจิตอาสาที่มูลนิธิกระจกเงา

 

 

 4.กลุ่มที่ไปทำโครงงานจิตอาสาที่สภากาชาดไทย