arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 74


ปลูกป่า ณ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

ห้อง 74

กิจกรรม : บำเพ็ญประโยชน์ปลูกป่า ณ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกจิตสำนึกและจิตสาธารณะให้กับเยาวชนของชาติ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย