arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 73


จิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต

คณะนักเรียน ห้อง73 ปีการศึกษา 2559 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสานอกสถานที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 โดยได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของ ขนม นมผง นมกล่อง ข้าวสาร นำ้ดื่ม ตุ๊กตา ไข่ ยา และเวชภัณฑ์ และบริจาคเงินให้กับทางสถานสงเคราะห์ฯ เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท

และนักเรียนได้เยี่ยมชมสถานที่ ดูและน้องๆเด็กอ่อนทำกิจกรรมในเวลารับประทานอาหารกลางวัน 

โดยภาพรวมกิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดี และหวังว่าการทำกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กอ่อน ณ สถานสงเคราะห์ฯ ด้วย

*ทางสถานสงเคราะห์ฯ ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปขณะทำกิจกรรมกับน้องๆ จึงไม่มีรูปภาพในขณะที่ทำกิจกรรมกับน้องๆ*