arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 72


ทำความสะอาดวัดเทพศิรินทราวาส

นักเรียนห้อง 72 ทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดเทพศิรินทร์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 โดยการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยทำให้บริเวณวัดมีความสะอาดเรียบร้อยมากขึ้น และนักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์