arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 666


ปลูกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ

นักเรียนห้อง 666 ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ กองเรือทุ่นระเบิด จังหวัดสมุทรปราการ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้เห็นความสำคัญของป่าชายเลน ได้ตระหนักถึงปัญหาการบุกรุกป่าชายเลน และได้ฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา