arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 662


สอนวิทยาศาสตร์น้อง โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม

จากแนวคิดที่ว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ”  แต่ปัจจุบันกลับยังมีเด็กจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอเนื่องจาก หลายปัจจัย  เช่น ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือการคมนาคมไม่สะดวก เป็นต้น 
นักเรียนห้อง ๖๖๒ จึงเล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้และคิ ดแก้ไขปัญหานี้โดยการจัดทำ “โครงการจิตอาสาสอนน้องคิด ด้วยวิทยาศาสตร์”  เพื่อไปสอนน้องๆที่ประสบปัญหาดังกล่าวเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการที่จะต่อยอดต่อไปในอนาคตและเป็นพลังขับเคลื่อนชาติต่อไป


กิจกรรมสอนน้อง

 

       
กิจกรรมสันทนาการ 

  

ก่อนอำลาจากกัน

ร่วมรับประทานหาหารกับน้องๆ
น้องกล่าวขอบคุณ
ของที่ระลึก
มอบของที่ระลึกให้โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามมอบของที่ระลึกให้
ถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆระหว่างพี่น้อง
น้องๆมาส่งกลับ(มีบางคนร้องไห้ด้วย)