arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 657


มอบต้นไม้และทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ

           หนึ่งในหน้าที่ของนักเรียนที่ดีนั้นนอกจากการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่แล้ว ก็คือ การขยายความสามารถในการทำความดีออกไป ด้วยการเป็นกำลังสำคัญในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือส่วนรวม ตามศักยภาพที่มีอยู่

 

           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษา-จีน ห้อง 657 เล็งเห็นความสำคัญของการทำความดีเพื่อส่วนรวมจึงร่วมมือกันไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศาสนสถาน วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และได้ถวายต้นไม้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบวรพุทธศาสนาสืบไป