arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 654


จิตอาสา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา  คณะนักเรียนชั้น ม.5   ห้อง 654   สายวิทย์- จีน
จำนวน  41 คน ได้รวมพลังกันไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
โดยกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันปฏิบัติประกอบด้วย  กวาดและเช็ดพื้นบริเวณลานวัด  เช็ดกระจกศาลาการเปรียญ ล้างห้องสุขา จัดหนังสือธรรมะ เป็นต้น
ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจด้วยความขยันขันแข็งและตั้งใจ    อีกทั้งบรรยากาศการทำงานเป็นไปด้วย
ความสนุกสนาน จึงนับได้ว่า เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้ทั้งแก่ตนเองและสังคมส่วนรวม