arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 652


ปลูกป่าชายเลน ณ บ้าไม้ชายเลน

 นักเรียนห้อง 652 ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บ้าไม้ชายเลน ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยดำเนินการสำเร็ลุล่วงไปด้วยดี ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์