arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 642


ทำความสะอาดวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

นักเรียนห้อง 642 ได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณภายในวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ในวันที่ และ 13 สิงหาคม 2559 ผลการดำเนินงานเป็นไปได้เรียบร้อยดี นักเรียนได้ทำประโยชน์ต่อสังคมจริง ภายในวัดสะอาดเป็นระเบียบ ช่วยแบ่งเบาภาระพระในวัดได้ นักเรียนมีจิตสำนึกถึงประโยชน์สาธารณะ มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่มที่ดีขึ้น ต่างคนต่างช่วยเหลือกัน เป็นการใช้เวลาว่างได้อย่างมีประโยชน์