arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 58


กลุ่ม

ห้อง 58 ได้ทำการแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ตามความสมัครใจ และตัดสินใจร่วมกันในกลุ่มเรื่องกิจกรรมเพื่อการตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะ โดยมีการทำกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ช่วยงานที่สัตวแพทย์

กลุ่มที่ 2 ช่วยรักษาความสะอาดและเก็บขยะที่สวนลุมพินี

กลุ่มที่ 3 ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่หลงทางในสยาม

กลุ่มที่ 4 ทำกิจกรรมรณรงค์การวิ่งภายในโรงเรียนเพื่อสุขภาพ