arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 446


ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ

การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วันที่ 19 สิงหาคม 2559 

โดยสมาชิกในห้องได้วางแผนกันว่าจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มเพื่อจะได้กระจายทำงานได้อย่างทั่วถึง กิจกรรมที่นักเรียนห้อง 446 ทำมีดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 ทำกิจกรรมบริเวณรอบๆวัดโดย เก็บขยะและกวาดบริเวณลานวัด


กลุ่มที่ 2 ทำกิจกรรมที่ห้องครัวของวัดโดยช่วยเจ้าหน้าที่ของวัดยกของ จัดโต๊ะ จัดเก้าอี้ รีดผ้าปูโต๊ะ เช็ดกระจก เช็ดจานและช้อนส้อม 100 คู่สำหรับงานประชุมที่ทางวัดจะจัดในวันที่ 20 สิงหาคม 2559


สรุปผลการดำเนินงาน

        การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการทำกิจกรรมยังทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสุขใจที่ได้ทำเพื่อสังคม