arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 445


ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ

การร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนห้อง 445  เป็นการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของวันปทุมวนารามราชวรวิหาร ช่วยให้พื้นที่ภายในดูสะอาดขึ้น เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาทำกิจกรรมทางศาสนาในวัด นอกจากนี้ การทำงานครั้งนี้เป็นตัวช่วยอย่างดีในการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ทำให้สมาชิกในห้องมีความสามัคคีและผูกพันธ์กันมากขึ้นอีกด้วย