arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 444


ส่งเสริมทักษะทางด้านศิลปะ โรงเรียนบ้านสังเม็ก

 

 

นักเรียนห้อง 444 ทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านศิลปะ ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านสังเม็ก จ.ศรีสะเกษ กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีมากมาย