arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 443


ทำความสะอาด สวนป่า วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

 นักเรียนห้อง 443 ร่วมกันทำความสะอาด สวนป่า วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

            ท้ายที่สุดการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆสำหรับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ รวมไปถึงได้รู้จักถึงการแบ่งเวลาระหว่างการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและการเรียนให้เหมาะสม ศาสนสถานสะอาดและร่มรื่นมากขึ้น