arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 438


ปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดสมุทรสาคร

นักเรียนห้อง 438 ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 โดยการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และนักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์