arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 432


นำต้นไม้ถวายวัด

นักเรียนห้อง432 ร่วมกันทำกิจกรรมนำต้นไม้ถวายวัดวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ วัดประทุมวนารามราชวรวิหาร โดยการดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยลดมลพิษและดูแลสิ่งแวดล้อม ฝึกการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิกในห้องเรียน