arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 345


ปลูกป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

ห้อง 345 ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการปลูกป่าชายเลนที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ณ จังหวัดสมุทรปราการโดยร่วมทำกิจกรรมกันในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ใช้เวลา10.00 น. ถึง 15.30 น. ในการฟังการบรรยายสรุปประวัติสถานที่และวิธีการปลูกป่าชายเลน ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และได้ทำการปลูกต้นโกงกางเป็นจำนวน 200 ต้น โดยปลูกให้อยู่ในลักษณะกระจายห่างๆ บริเวณพื้นที่โคลนเลน

 

รวมตัวกันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ถึงที่หมายป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพขณะฟังคำบรรยายและคำแนะนำในการปลูกป่าชายเลน

ภาพกิจกรรมในขณะทำการปลูกป่า

ภาพขณะฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติของป้อมพระจุลจอมเกล้า

ถ่ายรูปรวมก่อนเข้าชมบรรยากาศของเรือรบสมัยโบราณ

ภาพถ่ายขณะเยี่ยมชมเรือรบของสมัยโบราณ

 กลับถึงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยสวัสดิภาพ