arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 344


ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯและวัดหัวลำโพง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 344 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมที่วัดหัวลำโพง และวัดปทุมวนาราม โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ไปปฏิบัติกิจกรรมรวม 4 รอบ ระหว่างวันที่ 9 ถึง 10 กรกฎาคม 2559 โดยวันที่ 9 ปฏิบัติกิจกรรม
 
ที่วัดหัวลำโพง และวันที่ 10 ปฏิบัติกิจกรรมที่วัดปทุมวนาราม กิจกรรมที่ปฏิบัติมีดังนี้
 

ทำความสะอาด บริเวณวัดหัวลำโพง

ห่อแผ่นทองคำเปลวสำหรับผู้ที่มาสักการะที่วัด

ทำความสะอาดบริเวณวัดปทุมวนาราม ขนย้ายดอกไม้สำหรับไหว้พระ 

ทำความสะอาดบริเวณวัดปทุมวนาราม

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วัดหัวลำโพง

 

วัดปทุมวนาราม