arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 341


บริจาคต้นไม้เพื่อปรับทัศนียภาพชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์

กิจกรรมบริจาคต้นไม้เพื่อปรับทัศนียภาพให้กับชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นักเรียนห้อง 341 ในปีการศึกษานี้ได้ส่งตัวแทนเพื่อไปส่งมอบต้นไม้ให้กับชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์เพื่อในการปรับทัศนียภาพ ได้ช่วยกันขนย้ายต้นไม้เข้าไปในชุมชนและผู้นำชุมชมได้พาชมบรรยากาศโดยรอบของชุมชนแล้วเข้าไปชื่นชมผลงานการเขียนลายรดน้ำที่เป็นความภาคภูมิใจของชุมชน และร่วมกันถ่ายรูปส่งมอบต้นไม้ ผู้เข้าร่วมได้รับทั้งความรู้และความต้อนรับจากชุมชนเป็นอย่างดี