arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 334


บริจาคให้กับทางมูลนิธิบ้านอารีย์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง 334 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คุณภาพชีวิต ได้เล็งเห็นว่ายังมีผู้ที่ขาดโอกาสในสังคมไทยมากมาย จึงอยากส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือเป็นการประคับประคองให้เขามีชีวิตอยู่ได้นานยิ่งขึ้น ทางห้อง334 จึงได้รวบรวมสิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร จัดบริจาคให้กับทางมูลนิธิบ้านอารีย์ ในวันที่ 27สิงหาคม2559 ซึ่งทางบ้านอารีย์จะนำสิ่งของไปบริจาคต่อแก่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพแก่ผู้ที่ติดเชื้อHIV ทั้งนี้พวกเรายังได้ช่วยจัดของ จัดชั้นหนังสือให้แก่ทางมูลนิธิอีกด้วย